Yurtdışı Pazarlama Yapmak İçin Bütçe Ayarlama

Yurtdışı pazarlama yapmak için bütçe ayarlama konusu yurtdışında ihracat yapma planı olan insanlar için halledilmesi oldukça zor olan bir konudur.

Pazarlama herkesin günlük yaşamında karşımıza çıkmasına karşılık, farklı kişilere farklı anlamlar ifade eder, uygulayanlar tarafından dahi değişik anlamlarda kullanılabilen bir kavramdır. İşletmelerin iki temel fonksiyonlarından birincisi mal ve hizmetlerin üretimi, ikincisi ise bunların pazarlanmasıdır. Teknolojik ve ekonomik gelişmeler uzmanlaşmayı arttırmış, artan uzmanlaşma üretim ile tüketim arasında zaman, yer ve mülkiyet açılarından bazı farklılıkların oluşmasına neden olmuştur. Üretim ile tüketim arasındaki bu farklılıklar nasıl giderilebilir sorusu da işletmelerde pazarlamanın önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Günümüzde pazarlama anlayışı tüketici yönlüdür ve tüketici istek ve ihtiyaçlarının karşılanması üzerinde durur. Pazarlama faaliyetleri ise “Pazar bilgisi toplama”, “mamul-ürün planlama ve geliştirme”, “fiyatlandırma”, “tutundurma” ve “dağıtım” şeklinde beş ana grupta toplanabilir. Son yıllarda önem kazanan küreselleşme eğilimi doğrultusunda uluslararası pazarlama “global” tüketici istek ve ihtiyaçlarının yerli ve uluslararası rakip işletmelerden daha iyi bir şekilde belirlenmesi, karşılanması ve pazarlama faaliyetlerinin makro bir çevrede koordine edilmesidir. Başka bir ifade ile; uluslararası pazarlama, işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişimi ger çekleştirmek üzere malların, hizmetlerin, fikirlerin (düşüncelerin) geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin olarak birden çok ülkede yapılan planlama ve uygulama sürecidir.

Yurtdışı pazarlama yapmak için bütçe ayarlamak kişinin maddi durumunu zora sokacak bir konudur. 

Uluslararası Pazarlama Nedir?

Yurtdışı pazarlama yapmak için bütçe ayarlama konusu uluslararası pazarlamada oldukça önemlidir. Uluslararası pazarlama, çok uluslu işletmelerin pazarlama faaliyetleri olarak bilinir. Bu işletmeler ihracat aşamasını aşmış, pazar ayırımı gözetmeyen işletmelerdir. Bununla beraber, toplam satışları içinde ihracat önemli bir paya ulaşmış, hatta sadece diğer ülke pazarları için faaliyette bulunan işletmeler içinde uluslararası pazarlama kavramı kullanılır.

Uluslararası pazarlama kavramını, uluslararası ticaretten ayırmak gerekir. Uluslararası ticaret malların ve sermayenin ulusal sınırlar dışına akışı ile ilgilidir ve konuların analizinde odak noktası ödemeler dengesi ile kaynak transferinin sınırlar ötesine akışını etkileyen ticari ve mali koşullardır. İşletmelerin pazarlama çabalarına önem vermeyen makro pazar görüntüsü verir. İhracat terimi ihraç katma değeri yaratan tüm maddelerin işlenmesi, üretimi ve satışına ilişkin faaliyetleri kapsamasına karşılık pazarlamanın diğer temel fonksiyonlarını özellikle dış pazar alıcılarının istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesini ikinci planda tutar. Yurtdışı pazarlama yapmak için bütçe ayarlama kısmının zorluğu yurtdışı pazarlama yapmak isteyen herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Bu yüzden uluslararası pazarlama planlarınızı yaparken bütçenizi düşünmeniz gerekmektedir. Gerekiyorsa kredi ve ya ihracat desteği alabileceğiniz kurumlara başvuru yapabilirsiniz. Belirli şartlar karşılığında siz yardım edecek yurtdışı pazarlama yapmak için bütçe ayarlama sorununuzu halletmenize yardımcı olacaklardır. Bu sayede sorununuzu çözüp her şeyinizi hallettikten sonra ihracat işinize atılabilir, yurtdışı pazarlarında ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. Bu şekilde hem adınızı duyurmuş hem ürünlerinizi daha fazla kitleye göstermiş hem de daha fazla kazanç elde etmiş olacaksınız.

Yurtdışı Pazarlamada Ürünün Önemi

Pazarlama karmasının en önemli elemanlarından biri, üründür. İşletmenin yarattığı ürün, tüketici nezdinde bir değer ve anlam yaratabilirse uluslararası alanda süreklilik bir hayal olmaktan çıkabilir. Tüketici nezdindeki değer veya anlam; saygınlık, ihtiyaç, duygu çağrışımı ya da bir fikri temsil etme olabilir. Ne olursa olsun bir pazarlama stratejisi üretmek için ürün vazgeçilmez pazarlama elemanlarından biridir. Peki uluslararası pazarlamada ürün nasıl stratejiye dahil edilir?

Yurtdışı pazarlama yapmak için bütçe ayarlama sıkıntınızdan önce ürününüzün yurt dışında ne kadar değeri olduğunu öğrenmeniz gerekmektedir. Genellikle ürünü uluslararası alanda pazarlamak için farklı mesajlar üreten bir strateji kullanılır. Yani tek bir ürün ancak farklı mesajlar vardır. Buradaki temel etken ise çevresel etkenleri ve sosyokültürel yaşantıyı dikkate alarak mesaj üretmektir. Örneğin başarılı bir uluslararası pazarlama örneklerinden birini McDonal’s markası yaratmıştır. Marka, hizmet verdiği ülkelerdeki yemek yeme kültürünü de araştırarak Orta Doğu restoranlarında gözleme sandviç, Hindistan’da ise vejetaryen burger ürününü hizmete sunmuştur. Buradaki ürün pazarlaması stratejisi ise farklı ürün farklı mesajdır. 

Kısaca bir ürün ya da hizmete sahip bir işletmenin: farklı ürünler üretip farklı mesajlar vermesi, farklı ürüne aynı mesajlar üretmesi ya da tek bir ürüne farklı mesajlar yaratması gibi stratejileri düşünmesi gerekir. Ayrıca işletme ya da markanın, küresel bir marka imajına kavuşmadığı sürece tek bir ürün, tek bir mesaj stratejisini benimsemesi önerilmez. Bu aşama global pazarlama alanına girer ve kendini henüz tam olarak tanıtamayan bir markanın, farklı çevreleri aynı şekilde etkileyecek gücü olmayacaktır

 Yurtdışı Pazarlama Stratejileri

Yurtdışı pazarlama yapmak için bütçe ayarlama sorununuzu ortadan kaldırdığınızda kendilerinize stratejiler geliştirmeniz gerekmektedir. Uluslararası pazarlama stratejilerine geçmeden önce uluslararası pazarlamanın içini biraz daha doldurmak gerek. Uluslararası pazarlama kavramı, pazar çevresini genişletmek ile ilgili bir pazarlama anlayışıdır. Bir ürün ya da hizmet belli sınırlar içinde üretilir fakat işletmenin büyümesine bağlı olarak da farklı tüketiciler tarafından tüketime açık hâle gelir. Ayrıca bu durum, bir pazarlama stratejisi olarak da kullanılır. Bir ürünün dünyayı açılması, o ürünün ne kadar talep gördüğünü ve kaliteli olduğunu gösteren bir imaj da çizebilir. Fakat işin aslı bu kadar basit değildir. Bir marka ya da işletme; hedef, vizyon ve amaçlarına bağlı olarak uluslararası pazarlama aşamasına gelir. Bu aşamada bir dizi pazarlama faaliyeti ve tutundurma stratejisi izlenir. Uluslararası pazarlama stratejileri ise pazarlama karmasına uygun olarak üretilir. Burada önemli olan pazarlama karmasını sürece dahil ederek strateji ve planlar yaratmaktır. Peki pazarlama karması nelerden oluşur?

Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma